Algemene informatie

Rechten en plichten

Bij uw inschrijving in het BIG-register horen een aantal belangrijke rechten en plichten. Samen zorgen ze ervoor dat de kwaliteit van de zorg hoog blijft. Hieronder leest u welke rechten en plichten u als geregistreerde zorgverlener heeft.

Bewijs van inschrijving

Zodra u ingeschreven bent in het AruBIG-register, krijgt u een schriftelijk bewijs van inschrijving en uw AruBIG-nummer. Werkgevers mogen vragen om een bewijs van inschrijving in het AruBIG-register of heel eenvoudig uw gegevens zoeken in het BIG register.

Het AruBIG-nummer geldt dus voor Aruba. Voor een bewijs van inschrijving voor het buitenland moet u een Certificate of Curerend Professional Status (CCPS) aanvragen (voorheen: ‘Letter of good standing’). Een CCPS is een verklaring over de bevoegdheid en (voormalige) registratie van in het AruBIG-register. De Directie Volksgezondheid van Aruba is de bevoegde autoriteit die een CCPS mag uitgeven.

Beroepstitel en voorbehouden handelingen

Uw beroepstitel is wettelijk beschermd. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u deze titel gebruiken.

Voorbehouden handelingen zijn bepaalde medische handelingen die alleen een specifieke deskundige mag doen. De risico’s voor de patiënt zijn te groot als iemand anders dat gaat doen. Zo mag alleen chirurgen chirurgische handelingen doen en alleen anesthesiologen injecties en narcose toedienen. Wie deze handelingen mag doen, staat in de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (Landsverordening BIG).

Tuchtrecht

Als u bent ingeschreven in het BIG-register, valt u onder het tuchtrecht. Hierbij beoordeelt het tuchtcollege of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de regels die bij het beroep horen.

Het doel van de Landsverordening BIG is te zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt deze wet de patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit wordt bereikt door onder andere het AruBIG-register.

De Landsverordening BIG is anders opgezet dan de Nederlandse Wet BIG. In tegenstelling tot Nederland bestaan er nauwelijks medische scholen e.d. op Aruba die door de wet worden erkend. Aruba besteed de opleiding uit aan verschillende landen in de wereld, waaronder Nederland, Canada, de VS, Costa Rica en Colombia. Het Nederlandse opleidingsniveau geldt steeds als de maatstaf voor inschrijving en het toekennen van een titel.

Er zijn daarom verschillende soorten registers op Aruba, namelijk de registers voor de beroepen genoemd in artikel 2, 3, 14, 15, 22, 36 en 43 van de Landsverordening BIG. De basisberoepen vallen onder artikel 2, de specialismen onder artikel 3 en superspecialismen onder artikel 22. Bij de inwerkingtreding van deze landsverordening krijgen sommige beroepsbeoefenaren een soort vrijstelling als zij anders niet in aanmerking komen voor registratie. Zij moeten dan ten minste 5 jaar werkzaam te zijn als specialisten of 10 jaar als basisberoepsbeoefenaars (niet gespecialiseerd). Leden van de Nederlandse militaire dienst/NATO worden in een aparte register opgenomen, als formaliteit en transparantie voor de bevolking. Artikel 15 geldt voor degenen die voor een korte periode op Aruba verblijven. Zij hoeven niet het gehele traject van onderzoek te ondergaan. Voorbeelden zijn medische specialisten die speciaal op Aruba komen om bepaalde operaties te doen voor drie weken. Als laatste, artikel 14 is een ontheffings-register. Degene die niet over een diploma beschikt dat erkend wordt door de Landsverordening BIG mag alleen werken als er een onvoorzien tekort is ontstaan en de Minister een vergunning wenst te geven. De persoon krijgt dan een ontheffing van registratie van artikel 2 en wordt in een apart register ingeschreven. Deze ontheffingsvergunning geldt voor een beperkte tijd.

Specialisten

Bent u specialist, dan mag u als zodanig inschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.  De arts, tandarts en apotheker die voldoet aan de Nederlandse eisen en ook een bewijs van registratie heeft van de desbetreffende registratiecommissie mag zich laten inschrijven in het AruBIG-register. Voor alle andere landen moet de titel van de specialisatie en de inhoud van het programma gelijk of bijna-gelijk zijn als de Nederlandse.

Privacy Policy | Disclaimer